فرم های عمومی مثال ها

مثال ساده

متن راهنما

ارتفاع های مختلفعرض های مختلف

ورودی ها

@

.00

$ .00

With iconsبه همراه چک باکس و رادیو

همراه دکمه

بزرگ: input-group.input-group-lg

معمولی

کوچک input-group.input-group-sm

فرم های عمودی

اجزای کلی

راهنمای ورودی
راهنمای ورودی
راهنمای ورودی