فرم های پیشرفته مثال ها

کتابخانه Select2

قالب آماده ورودی

رنگ و زمان

انتخاب تاریخ تاریخ ها شمسی شده و با خروجی تایم اسمتپ آماده ذخیره در دیتابیس هستند


استفاده از کتابخانه باباخانی، برای تغییرات مستندات این کتابخانه را مشاهده کنید

کتاب خانه چک باکس و رادیو iCheck