Morris Charts مثال ها

توجه

Morris.js این کتاب خانه تست نشده پیشنهاد میشود از کتاب خانه های دیگر استفاده کنید

منطقه

دونات

خطی

ستونی