دکمه ها کنترل پنل

دکمه ها

برای ایجاد دکمه این کلاس را اضافه کنید .btn

Normal Large .btn-lg Small .btn-sm X-Small .btn-xs Flat .btn-flat Disabled .disabled

عرض کامل

دکمه های گروهی

برای ایجاد گروه دکمه کافیست دکمه ها را درون این تگ قرار دهید
<div class="btn-group"></div>

دکمه آیکون فلت آبشاری

دکمه چسبیده به فرم

آبشاری

معمولی

فلت

دکمه های ترکیبی

رنگ های دیگر

میتوانید رنگ و نوع را ترکیب کنید کلاس.btn را به همراه کلاس های دیگر قرار دهید .bg-*

دکمه های گروهی عمودی

برای ایجاد گروه دکمه کافیست دکمه ها را درون این تگ قرار دهید
<div class="btn-group-vertical"></div>

دکمه آیکون فلت آبشاری